آرمانشهر ArmanShahr

A commitment to innovation and sustainability

ArmanShahr is a pioneering firm that seamlessly merges creativity and functionality to redefine architectural excellence.

نمای بیرونی ساختمان در تورنتو، کانادا

اشتیاق به ایجاد فضاها

مجموعه جامع خدمات تخصصی ما در آرمانشهر ArmanShahr به طیف وسیع مشتریان، از صاحبان خانه تا توسعه‌دهندگان تجاری پاسخ می‌دهد.

نوسازی و مرمت

Experience the fusion of imagination and expertise with ArmanShahr Architectural Solutions.

پشتیبانی مستمر

Experience the fusion of imagination and expertise with ArmanShahr Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with ArmanShahr Architectural Solutions.

مشاوره

Experience the fusion of imagination and expertise with ArmanShahr Architectural Solutions.

مدیریت پروژه

Experience the fusion of imagination and expertise with ArmanShahr Architectural Solutions.

راه‌حل‌های معماری

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری آرمانشهر تجربه کنید.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

اپلیکیشن معماری آرمانشهر

  • با معماران دیگر همکاری کنید.
  • ویترین پروژه‌های شما.
  • دنیای هنر را تجربه کنید.
گردشگر در حال عکاسی از یک ساختمان
پنجره‌های یک ساختمان در نورنبرگ، آلمان

خبرنامه آرمانشهر

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“ArmanShahr has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

آنی اشتاینر

مدیر عامل، گرین‌پرینت

به بیش از ۹۰۰ مشترک بپیوندید

در جریان هر چیزی که باید بدانید باشید.